Bạn có cửa hàng to, bạn là 1 doanh nghiệp lớn bạn có sự đầu tư. Được truyền thông, PR mạnh mẽ cửa hàng và địa điểm bạn đều hơn tôi. Nhưng tôi sẽ đi theo cách