Chào các bạn, Chương trình Google Partner mới đã đi vào hoạt động được 1 thời gian với các tiêu chí mới, chính sách mới … đánh giá mới nhằm xắp sếp lại Partner của Google. Ở