Chèn từ khóa trong Google AdWords là 1 tính năng nâng cao tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm 1 cụm từ tìm kiếm của khách hàng. - Để sử dụng