1. Công cụ lập kế hoạch từ khóa - Khi Click vào phần công cụ từ khóa trong Tab Công cụ và phân tích ta thấy có 3 lựa chọn : Tìm kiếm ý tưởng từ khóa