Hiểu việc cài đặt vị trí và ngôn ngữ sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn. Sử dụng cài đặt vị trí và ngôn ngữ đến khu vực mà bạn nhắm đến khách hàng mục