Tất cả quảng cáo trực tuyến đều là những thông điếp có thể nhấp, kết nối khách hàng đến với trang web 1. Quảng cáo văn bản bao gồm các thành phần - Dòng tiêu đề :