Ngừng tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo Tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo sẽ bị xóa khỏi chiến dịch và ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm