Một phát ngôn viên của Google cho biết bản thử nghiệm đang được áp dụng ở Mỹ đã cho biết : - Phần mở rộng chẳng hạn như : Số điện thoại, hỉnh ảnh, xếp hạng người