Monthly Archive:: January 2014

Tiện Ích Mở Rộng Vị Trí AdWords Được Nâng Cấp

Chào các bạn, Tiện ích mở rộng vị trí được nâng cấp cũng từ lâu rồi nhưng gần đây mình nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn là không biets làm thế nào để xuất hiện

Cài Đặt Thông Tin Công Ty Trên Partner Google

Chào các bạn, Chương trình Google Partner mới đã đi vào hoạt động được 1 thời gian với các tiêu chí mới, chính sách mới … đánh giá mới nhằm xắp sếp lại Partner của Google. Ở

Hệ Lụy Việc Bùng Tiền Quảng Cáo Của Google

Chào các bạn, Thuật ngữ “Bão AdWords” không có trong từ điển của Google nhưng có trong từ điển của các nhà quảng cáo ở Việt Nam. Cũng lâu rồi đến gần 1 năm nay thì bây