Bản quyền
Nói là bản quyền thì hơi to tát nhưng mình cũng như các bạn hay ghi nhận nhưng gì mà người khác chia sẻ nhé
Nội dung trên buitue.com là do mình viết ra hoặc tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau mà mình sưu tập được.Nếu mình có trích dẫn hoặc đăng lại bài của ai đó, mình đều ghi rõ nguồn của họ. Do vậy mình cũng mong các bạn nếu muốn trích dẫn hoặc đăng lại bài của buitue.com thì hẫy ghi rõ nguồn. Bạn phải tránh để hiểu lầm rằng bạn viết ra bài đó
Nếu bạn có nhu cầu cần liên hệ với mình, sử dụng Form Liên hệ của trang Blog.