Tiêu đề mẫu quảng cáo được giới hạn 25 ký tự . Nhưng khi quảng cáo nằm trong TOP